Projekty Badawczo-Rozwojowe

Primuse - Prace badawczo-rozwojoweDzięki działalności badawczo-rozwojowej firmy i inne jednostki organizacyjne zwiększają swój zasób wiedzy i kompetencji. Jak powszechnie wiadomo najważniejszym czynnikiem wpływającym na czas i poziom rozwoju gospodarczego regionu jest innowacyjność, transfer i wykorzystanie wiedzy. Działalność badawczo-rozwojowa oraz dostęp do oryginalnych rozwiązań naukowo-badawczych warunkuje dynamikę innowacyjnej gospodarki.

Koncepcja gospodarki opartej na wiedzy definiuje działalność badawczą i rozwojową (w skrócie B+R) jako systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań:

  1. Badania podstawowe, tj. prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie,
  2. Badania przemysłowe (dawniej stosowane), tj. to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych; do 2006 r. pod nazwą „stosowane”, zgodnie z ustawą z dnia 15 VI 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 115, poz. 795),
  3. Prace rozwojowe – obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Równolegle z działalnością podstawową prowadzimy szereg projektów badawczo-rozwojowych, co pozwala nam widzieć siebie w roli prywatnej jednostki badawczej, zbieżnej z definicją jednostek, firm i przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy: info@primuse.com