Centrum badawczo-rozwojowe

Primuse - Centrum Badawczo-RozwojoweJesteśmy ambitnym zespołem profesjonalistów. Stale wyznaczamy sobie nowe cele i wyzwania. Dlatego w latach 2014-2020 będziemy się starali o uzyskanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Kwestie procedur, warunków i korzyści z przekształcenia przedsiębiorstwa w Centrum Badawczo – Rozwojowe regulowane są w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

Status CBR nadawany jest przez Ministra Gospodarki, a przedsiębiorstwo musi spełniać m.in. warunki:

  • Przedsiębiorca nie może być jednostką badawczo-rozwojową i posiadający statusu jednostki badawczo-rozwojowej, a powinien prowadzić badania;
  • Przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy;
  • Przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo-rowojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych w poprzednim punkcie;
  • Przedsiębiorca nie może zalegać z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Warunki są restrykcyjne, ale wierzymy, że wszystkie spełnimy!